python-3.x - python 如何从 1到 100查找特定数字?

79 3

我在1列表中有1到100个项目列表。

查询 1:

如果想从 1到 100找到 6,那么新列表应该有- 6,16,26,36,46,56,66,76,86,96
我该怎么做?

查询 2:

具体的数字可以是我们选择的任何数字,如果我有4,那么新的列表应该是 - 4,14,24,34,44,54,64,74,84,94。

那么我们可以为两者设置通用逻辑,或者我们需要为任何特定数字设置不同的逻辑吗?

编辑

这是我到目前为止尝试


z = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16] 


for i in z: 


 if i == 6: 


 print(i)我只能从1到10获得它,但无法获得1到100。

时间:

93 2

这是程序


x = list(range(1, 101)) 


n = str(input("Enter a number:"))


output = [i for i in x if n in str(i)]


print (output)输出:

输入一个数字:4

输出: [4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94]

你选择 n4的数目。

输入一个数字:6

输出: [6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96]

你选择 n6的数目。

x = list(range(1, 101))

  • range() 函数可用于创建长列表。 然后 list() 函数使用这个序列中的数字来创建一个列表。

希望有帮助!

116 2

你可以使用模( % ) 和整数除法( // ) 从你的范围中获得所有数字:


x = range(1,101)


b = [i for i in x if i % 10 == 6 or i//10 == 6]


print(b)modulu部分将为你提供"那些"中具有 6的任何值- 整数除法获取"tens"位置具有 6的所有值


[6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96]原作者:
78 5

# For k = 0


k = 0


print([i for i in range(k,101,10)])# For k> 0 


k = 4


print([i for i in range(k,101,10)] + [k*10])print([i for i in range(k,101,10)] + [i for i in range(k*10,(k+1)*10)])#### Output ####


[0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100][4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 40][4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]91 0

我现在想通了:


[i for i in x if i % 10 == 6] 


# [6, 16][i for i in x if i % 10 == 4]


# [4, 14]...